Οικιακές στέγες

Με τον όρο net-metering περιγράφεται ο συμψηφισμός που πραγματοποιείται ανάμεσα στην παραγόμενη και την καταναλισκόμενη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του ενώ ταυτόχρονα μπορεί έμμεσα να αποθηκεύσει στο δίκτυο μέρος της παραγόμενης ενέργειας.

Η χρέωση πίστωση του καταναλωτή αναφέρεται στη διαφορά ανάμεσα στην καταναλισκόμενη και την παραγόμενη ενέργεια για κάθε κύκλο καταμέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η περίσσεια ενέργειας πιστώνεται λογιστικά για ένα χρόνο συνήθως, έως ότου γίνει η τελική εκκαθάριση.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτά μπορούν να εγκατασταθούν στη στέγη ή στο δώμα κτηρίου. Η Energy Efficiency  παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση αναφορικά με τη βέλτιστη χωροθέτηση του συστήματος, τη διαστασιολόγηση και την ενεργειακή μελέτη της εγκατάστασης καθώς και την προμήθεια και την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού.