Συντήρηση Φ/Β Συστημάτων

Η διάρκεια ζωής των Φ/Β σταθμών είναι 20 έτη. Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της εγκατάστασης οδηγεί σε γρήγορο εντοπισμό και άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος μπορεί να παρουσιαστεί στον εξοπλισμό. Η τακτική συντήρηση της εγκατάστασης εξασφαλίζει επιβράδυνση της φθοράς του εξοπλισμού, ασφαλή λειτουργία του Φ/Β σταθμού καθώς και βέλτιστη απόδοση με αποτέλεσμα υψηλότερες οικονομικές απολαβές από την λειτουργία του σταθμού.

Η Energy Efficiency έχει αναπτύξει και προσφέρει τις εξής υπηρεσίες συντήρησης.

Καθημερινή παρακολούθηση Φ/Β σταθμού – PV Monitoring

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι τα ακόλουθα:

 • Παρακολούθηση ενεργειακής παραγωγής.
 • Έλεγχος σφαλμάτων μετατροπέων και αιτιολόγηση προβλήματος σε περίπτωση ύπαρξης του.
 • Παρακολούθηση και σύγκριση της παραγωγής του καθενός μετατροπέα μέχρι και σε επίπεδο στοιχειοσειράς.
 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας εντοπίζεται η αιτία του σφάλματος και προτείνονται τρόποι επίλυσής του.
 • Παροχή μηνιαίας αναφοράς απόδοσης και τυχόν σφαλμάτων της εγκατάστασης.
 • Ενεργειακή μελέτη όσον αφορά την θεωρητική αναμενόμενη παραγωγή του σταθμού και σύγκριση της πραγματικής με την θεωρητική παραγωγή (μηνιαίο επίπεδο).
 • Σε περίπτωση αποκλίσεων απόδοσης λόγω ιδιαιτεροτήτων της φ/β εγκατάστασης, γίνεται μελέτη για την κατά το δυνατόν βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος.
 • Καταγραφή ιστορικού των σφαλμάτων και των ενεργειών για την αντιμετώπιση τους.

Ετήσια προληπτική συντήρηση Φ/Β σταθμού

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

1) Συντήρηση χαμηλής τάσης

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

 • Οπτικός έλεγχος για σπασμένα ή ραγισμένα Φωτοβολταϊκά πλαίσια και έλεγχος για ανάγκη καθαρισμού τους.
 • Έλεγχος πιθανής σκίασης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων τις ώρες μέγιστης απόδοσης του πάρκου.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος σύσφιξης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων στις βάσεις στήριξης.
 • Μέτρηση και έλεγχος Φωτοβολταϊκών πλαισίων με μέτρηση καμπύλης I-V ετησίως κατά την θερινή μέτρηση.
 • Μέτρηση απόδοσης Φωτοβολταϊκών πλαισίων με αναγωγή σε πρότυπες συνθήκες STC ετησίως κατά την θερινή μέτρηση.
 • Μέτρηση τάσεων ανοικτού κυκλώματος (Voc) και ρεύματος βραχυκυκλώσεως για κάθε στοιχειοσειρά ετησίως κατά την θερινή μέτρηση.
 • Μέτρηση τάσης βέλτιστου σημείου λειτουργίας (Vmpp) και ρεύματος βέλτιστου σημείου λειτουργίας (Impp) για εντοπισμό αποσυνδεδεμένων στοιχειοσειρών κατά την λειτουργία του πάρκου.

Καλωδιώσεις

 • Έλεγχος εμφανούς όδευσης καλωδίωσης DC & AC.
 • Έλεγχος ύπαρξης εκτεθειμένων καλωδίων στις καιρικές συνθήκες.
 • Έλεγχος ύπαρξης εμφανών γυμνών καλωδίων.
 • Έλεγχος σύσφιξης των καλωδίων στους πίνακες DC & AC της εγκατάστασης.
 • Μετρήσεις της αντίστασης μόνωσης (Riso) των καλωδίων σε επίπεδο μετατροπέα ετησίως κατά την θερινή μέτρηση.

Βάσεις στήριξης

 • Οπτικός έλεγχος των βάσεων στήριξης για φθορές ή καθιζήσεις.
 • Οπτικός έλεγχος των σημείων σύσφιξης της γείωσης και έλεγχος για πιθανή διάβρωση.
 • Μετρήσεις συνέχειας γείωσης σε μετατροπείς και Φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Πίνακες DC & AC

 • Έλεγχος στεγανότητας, και ύπαρξης φθορών.
 • Αντισκωρική προστασία και καθαρισμός στο εσωτερικό των πινάκων.
 • Έλεγχος ασφαλειών DC και αντικατάσταση των καμένων.
 • Οπτικός έλεγχος εγκατεστημένης αντικεραυνικής προστασίας εφόσον υπάρχει.
 • Υπολογισμός του ρεύματος βραχυκύκλωσης (Isc) και έλεγχος ορθής διαστασιολόγησης των εγκατεστημένων ασφαλειών εφόσον υπάρχουν.
 • Πρόταση βελτιστοποίησης σε περίπτωση εντοπισμού φθορών ή ελλείψεων.

Μετατροπείς

 • Έλεγχος λειτουργίας και έλεγχος του λογισμικού του κάθε ενός μετατροπέα.
 • Αναβάθμιση λογισμικού εφόσον κριθεί απαραίτητο.
 • Έλεγχος και συντήρηση μετατροπέων βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.
 • Οπτικός έλεγχος των συσφίξεων των καλωδίων DC και AC που καταλήγουν στον κάθε μετατροπέα.
 • Έλεγχος ιστορικού βλαβών εγκατάστασης εφόσον είναι εφικτό.
 • Έλεγχος διαστασιολόγησης μετατροπέα βάσει των προτύπων του κατασκευαστή και έλεγχος της εγκατάστασής του.

Τηλεμετρία

 • Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος τηλεμετρίας, έλεγχος της ορθής επικοινωνίας του με όλα τα επιμέρους τμήματα του πάρκου καθώς και έλεγχος αποστολής δεδομένων μέσω internet.
 • Οπτικός έλεγχος του καλωδίου επικοινωνίας καθώς και των εμφανών οδεύσεών του στο πάρκο.
 • Αναβάθμιση λογισμικού του συστήματος τηλεμετρίας εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Θερμογράφηση

 • Θερμογράφηση του εξοπλισμού και των καλωδιώσεων της εγκατάστασης με ειδική θερμοκάμερα εφόσον κριθεί απαραίτητο ή εφόσον έχει αναφερθεί προγενέστερο πρόβλημα στην εγκατάσταση.

Τεχνική αναφορά

 • Παροχή τεχνικής αναφοράς σε κάθε επέμβαση στο πάρκο με την καταγραφή όλων των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και παρατηρήσεις για τη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

 • Στους επενδυτές με συμβόλαιο συντήρησης παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης για οποιαδήποτε απορία προκύψει σχετικά με την λειτουργία του Φ/β τους πάρκου. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9:00πμ έως τις 5:00μμ).

2) Συντήρηση μέσης τάσης

 • Γενικός καθαρισμός όλων των χώρων του Υ/Σ (Κυψέλης M.T., Μ/Σ   και Πεδίων   χαμηλής   τάσης)   με  ηλεκτρική   σκούπα   και  απομάκρυνση   από  τους αναφερόμενους χώρους κάθε άχρηστου υλικού, εξαρτήματος ή αντικειμένου που παρεμποδίζει την ασφαλή κίνηση και λειτουργία του προσωπικού συντήρησης.
 • Σχολαστικός καθαρισμός της Κυψέλης Μ.Τ., έλεγχος συσφίξεων και λιπάνσεις εκεί που χρειάζεται.
 • Σχολαστικός έλεγχος και καθαρισμός του Μ/Σ (καζανιού, καπακιού, πτερυγίων αυτού κλπ).
 • Σχολαστικός καθαρισμός όλων των Πεδίων χαμηλής τάσης. Ο καθαρισμός θα γίνεται με πινέλο και απορροφητήρα, ξεκινώντας από τα ψηλά προς τα χαμηλά, ενώ στην τελική φάση θα χρησιμοποιείται ειδικό απορροφητικό πανί σκόνης.
 • Έλεγχος αερισμού Μ/Σ και θερμοκρασίας περιβάλλοντος χώρου.
 • Έλεγχος θερμοκρασίας λαδιού Μ/Σ και ρυθμίσεων δεικτών ηλεκτρικού θερμομέτρου.
 • Έλεγχος περιμετρικής λάμας γείωσης χώρων Υ/Σ, γεφυρώσεων και συσφίξεων όλων των μεταλλικών τμημάτων, μερών και εξαρτημάτων.
 • Έλεγχος ύπαρξης διαρροής λαδιού Μ/Σ (εντοπισμός σημείου διαρροής λαδιού και αποκατάσταση της).
 • Έλεγχος στάθμης λαδιού Μ/Σ.
 • Έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ.
 • Έλεγχος ανάγκης εξαερισμού Μ/Σ από σώμα και μονωτήρες.
 • Έλεγχος κυψέλης Μέσης Τάσης – ασφαλειοαποζεύκτη – γειωτή.
 • Έλεγχος καλωδίων Μ.Τ.
 • Έλεγχος ακροκιβωτίων εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου.
 • Έλεγχος οργάνων προστασίας Μ/Σ (δευτερογενή προστασία, Μ/Σ οργάνων κλπ).
 • Έλεγχος ανάγκης δειγματοληψία λαδιού προς διάσπαση και εύρεση της διηλεκτρικής του αντοχής.
 • Έλεγχος και αλλαγή σίλικας στον αφυγραντήρα του Μ/Σ.
 • Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μ/Σ.
 • Έλεγχος ανάγκης μέτρησης μονώσεων καλωδίων Μ/Σ.
 • Έλεγχος ανάγκης μέτρησης μονώσεων Μ/Σ Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
 • Έλεγχος ανάγκης μέτρησης γειώσεων ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών Μ/Σ.
 • Έλεγχος UPS.
 • Έλεγχος φωτισμού χώρων Υ/Σ.
 • Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ.
 • Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητα, γάντια).
 • Εξαερισμός Μ/Σ από σώμα (εξαεριστικό BUCHHOLΖ).
 • Εξαερισμός Μ/Σ από μονωτήρες Μέσης Τάσης.
 • Παροχή τεχνικής αναφοράς σε κάθε επέμβαση στο πάρκο με την καταγραφή όλων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και παρατηρήσεις για τη λειτουργία του υποσταθμού.

Έκτακτη επεμβατική συντήρηση Φ/Β σταθμού

Μέσω της υπηρεσία αυτής παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει κατά τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού και η αποκατάσταση εντός 48 ωρών της ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα καθαρισμού Φ/Β πλαισίων καθώς και αποψίλωσης και θρυμματισμού χόρτων.