Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή διαφορετικά το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο το οποίο εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του κτηρίου κατατάσσοντας το σε μία από τις ενεργειακές κλάσης Α+ έως Η, ενώ ταυτόχρονα ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται για όλα τα κτήρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 50τ.μ. που αγοράζονται ή νοικιάζονται αλλά και για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια. Επιπλέον το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για την ένταξη των κατοικιών στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

Σε κάθε περίπτωση αγοραπωλησίας ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να μνημονεύει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Ενεργειακού Πιστοποιητικού καθώς επίσης και να προσαρτήσει το απόσπασμα του πιστοποιητικού που αποτυπώνει τα βασικά στοιχεία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι:

  • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
  • Για τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγια απαιτείται Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή η δήλωση υπαγωγής στο Κτηματολόγιο.
  •  Οικοδομική άδεια (για κτήρια με έτος κατασκευής μεταγενέστερο του 1983)
  • Συμβολαιογραφικός τίτλος του ακινήτου
  • Φύλλο συντήρησης λέβητα
  • Σχέδιο κάτοψης του ακινήτου
  • Σχέδιο τοπογραφικού διαγράμματος